پر کردن دقیق اطلاعات فردی

به اطلاع کلیه فراگیران می رساند:

لطفاً مشخصات فردی خود را در هنگام پر کردن فرم اطلاعات کامل و دقیق وارد نمایید.

در صورت نداشتن کدپرسنلی، کدملی خود را دقیق وارد نمایید.