دوره های اسفند ماه 1399

نام دوره  (مجازی)

ساعت دوره

تاریخ ثبت نام

تاریخ و زمان آزمون

تاریخ و زمان

   آزمون مجدد اول

تاریخ و زمان

آزمون مجدد دوم

روش ها و فنون تدریس «ID    کارت»

(کد        91400312)

24

1 لغایت 8 اسفند 1399

1399/12/09

11 - 8

1399/12/09

15 - 12

1399/12/09

19 - 16

ارزشیابی کیفی توصیفی «ID  کارت»

(کد        91400715)

20

1 لغایت 8 اسفند 1399

1399/12/10

11 - 8

1399/12/10

15 - 12

1399/12/10

19 - 16

درس پژوهی

(کد        99506117)

18

1 لغایت 8 اسفند 1399

1399/12/11

11 - 8

1399/12/11

15 - 12

1399/12/11

19 - 16

راهنمای عملی تهیه طرح درس «ID کارت»

(کد        91400311)

24

1 لغایت 8 اسفند 1399

1399/12/12

11 - 8

1399/12/12

15 - 12

1399/12/12

19 - 16

اقدام پژوهی

(کد        91401409)

24

1 لغایت 8 اسفند 1399

1399/12/13

11 - 8

1399/12/13

15 - 12

1399/12/13

19 - 16

اصول شاداب سازی مدرسه

(کد        99506538)

12

1 لغایت 8 اسفند 1399

1399/12/14

11 - 8

1399/12/14

15 - 12

1399/12/14

19 - 16

نظارت و راهنمایی تعلیماتی

(کد      91402036)

24

1 لغایت 8 اسفند 1399

1399/12/15

11 8

1399/12/15

15 12

1399/12/15

19 16

خلاقیت و نوآوری در مدرسه

(کد     91400522)

24

1 لغایت 8 اسفند 1399

1399/12/16

11 8

1399/12/16

15 12

1399/12/16

19 - 16

سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

(کد     91400717)

24

1 لغایت 8 اسفند 1399

1399/12/17

11 8

1399/12/17

15 12

1399/12/17

19 - 16

 

نام دوره  (مجازی)

ساعت دوره

تاریخ ثبت نام

تاریخ و زمان آزمون

تاریخ و زمان

   آزمون مجدد اول

تاریخ و زمان

آزمون مجدد دوم

روخوانی و

روان خوانی

قرآن کریم

28

30 بهمن لغایت 5 اسفند 99

1399/12/06

20 - 19

1399/12/06

21/30 20/30

1399/12/06

23 - 22

30 بهمن لغایت 10 اسفند 99

1399/12/11

20 - 19

1399/12/11

21/30 20/30

1399/12/11

23 - 22

30 بهمن لغایت 15 اسفند 99

1399/12/16

20 - 19

1399/12/16

21/30 - 20/30

1399/12/16

23 - 22