دوره های فروردین و اردیبهشت ماه 1400

نام دوره  (مجازی)

ساعت دوره

تاریخ ثبت نام

تاریخ و زمان آزمون

تاریخ و زمان

   آزمون مجدد اول

تاریخ و زمان

آزمون مجدد دوم

مهارت بدو خدمت معلمان

54

14 لغایت 27 فروردین 1400

1400/01/28

11 8

1400/01/28

15 12

1400/01/28

19 16

ارزشیابی کیفی توصیفی دوره ابتدایی

32

14 لغایت 27 فروردین 1400

1400/01/29

11 8

1400/01/29

15 12

1400/01/29

19 16

روش های فعال یاددهی یادگیری

32

14 لغایت 27 فروردین 1400

1400/01/30

11 - 8

1400/01/30

15 12

1400/01/30

19 16

روانشناسی تربیتی

24

14 لغایت 27 فروردین 1400

1400/02/01

11 - 8

1400/02/01

15 12

1400/02/01

19 16

مدیریت کلاس درس

32

14 لغایت 27 فروردین 1400

1400/02/02

11 - 8

1400/02/02

15 12

1400/02/02

19 16

اصول شاداب سازی مدرسه

12

14 لغایت 27 فروردین 1400

1400/02/05

11 - 8

1400/02/05

15 12

1400/02/05

19 16

افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری از آن

20

14 لغایت 27 فروردین 1400

1400/02/06

11 - 8

1400/02/06

15 12

1400/02/06

19 16

سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

24

14 لغایت 27 فروردین 1400

1400/02/07

11 - 8

1400/02/07

15 12

1400/02/07

19 16

روش ها فنون تدریس

24

14 لغایت 27 فروردین 1400

1400/02/08

11 - 8

1400/02/08

15 12

1400/02/08

19 16

ارزشیابی کیفی توصیفی (مقدماتی)

20

14 لغایت 27 فروردین 1400

1400/02/09

11 - 8

1400/02/09

15 12

1400/02/09

19 16

راهنمای عملی تهیه طرح درس

24

14 لغایت 27 فروردین 1400

1400/02/11

11 - 8

1400/02/11

15 12

1400/02/11

19 16

درس پژوهی

18

14 لغایت 27 فروردین 1400

1400/02/12

11 - 8

1400/02/12

15 12

1400/02/12

19 16

اقدام پژوهی

24

14 لغایت 27 فروردین 1400

1400/02/13

11 - 8

1400/02/13

15 12

1400/02/13

19 16

نظارت و راهنمایی تعلیماتی

24

14 لغایت 27 فروردین 1400

1400/02/15

11 - 8

1400/02/15

15 12

1400/02/15

19 16

خلاقیت و نوآوری در مدرسه

24

14 لغایت 27 فروردین 1400

1400/02/16

11 - 8

1400/02/16

15 12

1400/02/16

19 16

اصول طراحی آموزشی

16

14 لغایت 27 فروردین 1400

1400/02/18

11 - 8

1400/02/18

15 12

1400/02/18

19 16