جناب آقای حسین شفیعی

جناب آقای حسین شفیعی

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

دبیر علوم اجتماعی متوسطه اول و دوم