جناب آقای مهدی صادقی

جناب آقای مهدی صادقی

کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی درسی