جناب آقای دکتر حبیب اله افتخاری

جناب آقای دکتر حبیب اله افتخاری

کارشناسی ارشد علوم سیاسی و دانشجو دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

- مدرس دانشگاه فرهنگیان