جناب آقای دکتر منصور زند

جناب آقای دکتر منصور زند

دانشجو دکتری مدیریت آموزشی

- مدرس دانشگاه فرهنگیان