سرکار خانم  مرضیه آقاخانی

سرکار خانم مرضیه آقاخانی

دانشجو دکتری مدیریت آموزشی

- مدرس دانشگاه فرهنگیان